Fjeldvig.net
Fjeldvig Øl og Spadserklubb
Menu
 • 1-NAVN

Klubbens navn er Fjeldvig Øl- og Spadserklubb (FØS)

 • 2-FORMÅL

Klubbens formål er å fremme ølkulturen og det sosiale samværet mellom medlemmene. Klubben skal i samarbeid med andre foreninger med samme formål fremme ølkulturen i Norge.

 • 3-MEDLEMSKAP

Som medlem kan opptas alle privatpersoner med interesse i samsvar med § 2. Medlemskapet følger kalenderåret (01.01.-31.12.). Medlemmer skal være fylt 20 år og ønske om opptak i ølklubben gjøres via Puben eller styret i Fjeldvig Øl- og Spadserklubb. Medlemskapet er ikke gyldig før kontingenten er registrert betalt. Medlemskontingenten fastsettes av Generalforsamlingen og skal være betalt innen påsatt frist.

 • 4-STYRETS ORGANER

Klubbens øverste styrende organ er Generalforsamlingen. I perioden mellom generalforsamlingene forestås klubbens drift av et styre på 6 personer bestående av: President, Kasserer og 3 styremedlemmer. Styret skal ha 2 vararepresentanter som innkalles til styremøtene og har stemmerett ved ordinære representanters fravær. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er Presidentens stemme utslagsgivende.

Valg komiteen har møterett på styremøter etter avtale.

 • 5-REGNSKAP

Klubbens regnskap føres av kasserer som til enhver tid skal holde styret orientert om klubbens økonomiske stilling. Regnskapsåret følger kalenderåret 01. januar til 31. desember. Regnskapet skal være avsluttet, revidert og legges frem for Generalforsamlingen. Budsjettåret følger regnskapsåret.

 • 6-GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær generalforsamling holdes innen utløpet av første kvartal. Skriftlig innkalling (post eller E-mail) skal skje til alle medlemmene ned minst 3 ukers varsel.

Alle medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett på Generalforsamlingen. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt.

Dersom minst 2 av de fremmøtte forlanger det, skal avstemming skje skriftlig. Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende 14 dager før Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1 Godkjenning av innkalling

2 Godkjenning av dagsorden

3 Valg av dirigent, referent(er) og 2 personer til å underskrive protokoll

4 Årsberetning

5 Regnskap

6 Styrets og innkomne forslag

7 Kontingent

8 Valg

Valgkomiteen leder valget som er for 2 år med alternering. Varamenn velges for 1 år.

F.Ø.S. Generalforsamling skal velge en aktivitetskomité som skal bestå av minimum ett medlem fra styret og minimum 8 klubbmedlemmer. Styremedlemmet er leder for aktivitetskomiteen. Medlemmene i aktivitetskomiteen velges for ett år.

Det skal velges:

President

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

Styret konstituerer seg og utpeker selv en nestleder som trer inn i presidentens rolle ved dennes fravær.

Aktivitetskomité

Valgkomité:

Formann

Medlem

Medlem

Revisor

 • 7-EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling skal avholdes dersom minst 3 av styrets faste medlemmer eller når minst 20 medlemmer skriftlig krever det. Alle medlemmer skal ha minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær Generalforsamling skal kun behandle den/de saker som ligger til grunne og som skal være nevnt i innkallingen.

 • 8-KLUBBENS PUBTILHØRIGHET

Klubben skal ha fast tilhørighet til en pub (stampub). Eventuelt valg av ny stampub skal bare skje såfremt det oppstår konflikt partene mellom.

 • 9-EKSKLUSJON

Klubbens styre har adgang til å ekskludere medlemmer som opptrer i strid med klubbens intensjoner, eller som viser uakseptabel oppførsel. Slik eksklusjon kan ankes til generalforsamlingen.

 • 10-VEDTEKTENDRING

Klubbens vedtekter fastsettes av Generalforsamlingen og kan kun endres av denne. Vedtektsendring krever 2/3-dels flertall.

 • 11-OPPLØSNING

Oppløsning av klubben kan kun skje ved ekstraordinær Generalforsamling og da med 2/3-dels flertall av fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Vedtaket skal bekreftes av ekstraordinær Generalforsamling tidligst 1 måned og senest 3 måneder etter ordinær General-forsamling og da med simpelt flertall. Det overlates til den oppløsende Generalforsamling å avgjøre hva som skal skje med klubbens eiendeler.

 

Vedtatt i Generalforsamling den 6. februar 2010 med gyldighet fra samme dato.

President

Avløser vedtekter av 07.02.2009